Algemene voorwaarden


Bij het maken van een pre-order gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

- De datum van binnenkomst van een import is een schatting. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een import later binnenkomt, of eerder.

- Wij werken met betrouwbare exporteurs. Zowel zij als wij doen ons best om alle bestelde dieren te leveren aan de klanten echter kan het voorkomen dat een bepaalde soort niet te vinden was en deze dus niet bij de import zit. 

- Het bedrag wat wordt betaald bij het maken van een pre-order is een GEDEELTELIJKE AANBETALING. Het restant zal worden betaald als de import in Nederland is.

- Als een import niet doorgaat of als de bestelde dieren er niet bij zitten krijgt de klant de gehele pre-order aanbetaling terug. De klant heeft ook de mogelijkheid om de aanbetaling te gebruiken voor een andere bestelling bij ons.

- Indien de klant zelf besluit een gemaakte pre-order te annuleren vragen wij een vergoeding van 25% van de aanbetaling omdat wij de dieren dan al hebben besteld.

- Sommige dieren, zoals slakken, houden wij nog 3-6 weken in quarantaine na binnenkomst, dit om onze klanten de garantie te bieden dat zij gezonde en sterke dieren zullen ontvangen.  

Terms and conditions


When making a pre-order you agree to the following terms and conditions:
- The date of entry of an import is an estimate. Certain circumstances may cause an import to arrive later or earlier.
- We work with reliable exporters. Both them and we do our best to deliver all ordered animals to the customers, however, it is possible that a certain species was not to be found and is therefore not included in the import.
- The amount paid when making a pre-order is a PARTIAL DEPOSIT. The remainder will be paid if the import is in the Netherlands.
- If an import does not take place or if the ordered animals are not included, the customer will receive back the entire pre-order deposit. The customer also has the possibility to use the down payment for another order from us.
- If the customer decides to cancel a pre-order, we ask for a compensation of 25% of the deposit because we have already ordered the animals.
- Some animals, such as snails, remain in quarantine for 3-6 weeks after arrival, in order to guarantee our customers healthy and strong animals.